skip to Main Content

Gemeente Enschede – bewind niet in eigen beheer

Het college van B&W van Enschede wil beschermingsbewind niet in eigen beheer gaan uitvoeren. Onderzoek door het college toont aan dat het uitvoeren van bewind in eigen beheer niet leidt tot een kostenbesparing en dat het nauwelijks voordelen biedt. Dat is de reactie van het college op de motie van de raad waarin werd gevraagd om beschermingsbewind door de gemeente te laten uitvoeren. 

De redenen om beschermingsbewind niet in eigen beheer uit te voeren:

  • Beschermingsbewind als algemeen belang aanmerken juridisch niet mogelijk
  • Zelf beschermingsbewind kosteloos uitvoeren is zonder algemeen belang niet mogelijk.
  • Het zelf aanbieden van beschermingsbewind is niet goedkoper.
  • Over de kwaliteit van bewindvoering kan geen uitspraak gedaan worden.

Beschermingsbewind aanmerken als algemeen belang
De verwachting is dat als de gemeente Enschede een besluit neemt om beschermingsbewind als algemeen belang aan te merken dat er door (externe) bewindvoerders bezwaar wordt aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Als de Gemeente (Stadsbank Oost-Nederland) bewindvoering als algemene voorziening wil aanmerken en gratis wil aanbieden dient te worden beoordeeld of gebruik kan worden gemaakt van de uitzondering in de Wet Markt & Overheid. Op grond van deze uitzondering gelden de Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) gedragsregels uit de Wet M&O niet. Van deze uitzondering kan echter alleen gebruik worden gemaakt wanneer aangetoond wordt dat ‘de markt’ niet goed functioneert en het besluit dient op zorgvuldige wijze te worden gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken waarom het verrichten van de voorgenomen activiteiten tegen de beoogde voorwaarden voorziet in een algemeen belang. Daarnaast moet aannemelijk worden gemaakt dat de belangen van derden (externe bewindvoerders) zijn meegewogen. Op dit moment zien de gemeente vooralsnog onvoldoende mogelijkheden deze onderbouwing te geven. De inschatting is dat bewindvoering als algemene voorziening in onze gemeente aanbieden juridisch niet haalbaar is.

Kosteloos uitvoeren beschermingsbewind zonder algemeen belang niet goedkoper
Het is niet mogelijk als gemeente beschermingsbewind kosteloos uit te voeren zonder dat het als algemeen belang is aangemerkt. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat het uitvoeren van bewindvoering in eigen beheer niet leidt tot een kostenbesparing. De – voornamelijk personele – lasten voor bewindvoerders in gemeentedienst (Stadsbank Oost-Nederland) zijn nagenoeg hetzelfde als de kosten voor bewindvoerders op de ‘externe markt’. Als de gemeente (Enschede) bewindvoering aanbiedt voor tenminste de kostprijs, dan wordt het doel – beperking van bijzondere bijstandsverlening – niet bereikt. Uit informatie van de gemeente Groningen blijkt dat de beoogde kostenbesparing voornamelijk zit in de afspraken die worden gemaakt met externe bewindvoerders om op termijn geen bijzondere bijstand meer te vergoeden en een lager tarief te bedingen.
Reactie van de NBPB: Wij willen benadrukken dat het de bewindvoerder niet vrij staat zonder toestemming van de rechtbank van de vastgestelde tarieven af te wijken. Tegen een lager tarief werken is niet gezond voor de bedrijfsvoering. Ook nu al zijn de tarieven niet altijd kostendekkend. Wij adviseren bewindvoerders dan ook niet in deze valkuil te stappen! 

De kwaliteit van de bewindvoering
Er zijn geen landelijke cijfers bekend bij Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) over het aantal schorsingen van bewindvoerders en/of bewindvoerderskantoren in Nederland. Over de kwaliteit van de bewindvoering kan geen uitspraak worden gedaan. De gemeente heeft uitsluitend signalen ontvangen van incidentele schorsingen van bewindvoerderskantoren. De gemeente stelt dat over het algemeen wel kan worden gesteld dat bewindvoering in het publieke domein betere voorwaarden biedt voor toezicht en borging van de kwaliteit dan in het private domein.
Reactie van de NBPB: Wij zijn van mening dat de stelling m.b.t. de kwaliteit van bewindvoering in het publieke termijn versus het private domein niet berust op feiten. Wij worden als beroepsgroep door de accountant, de Rechtbank en de beroepsvereniging – terecht – intensief gecontroleerd. 

 

Bronnen:

Agendaformulier B&W vergadering 17-9-2019 – beantwoording motie beschermingsbewind in gemeente handen

Brief aan de Raad 17-9-2019 –  Motie beschermingsbewind in gemeente handen

Onderzoek bewind in eigen hand – Kennispunt Twente