NBPB

 

Het aspirant lidmaatschap

 

Bij de NBPB maken wij onderscheid tussen aspirant- en volwaardige leden. Aspirant leden zijn (vaak) beginnende bewindvoerders die wel benoemd zijn door de rechtbank, maar waarvan wij nog niet hebben gecontroleerd of zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en onze aanvullende kwaliteitseisen. Een aspirant lid dient het streven te hebben volwaardig lid te worden en dient hierom binnen twee jaar na de start van het lidmaatschap zijn of haar lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. Als dit niet lukt binnen twee jaar, dan wordt het aspirant lidmaatschap beëindigd. Het is daarna voor de desbetreffende bewindvoerder alleen mogelijk als volwaardig lid terug te keren. Een volwaardig lid is verplicht elk jaar voor 1 oktober de stukken met betrekking tot het auditrapport bij de vereniging aan te leveren.

Het aspirant- en het volwaardige lidmaatschap kunnen op verzoek van het lid enkel beëindigd worden aan het einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar opgezegd te worden.

Het is een aspirant lid niet toegestaan het NBPB logo te voeren (op website, briefpapier, mails etc.). Dit recht is alleen voorbehouden aan volwaardige leden.

Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden. Het is echter niet toegestaan na twee jaar aspirant lidmaatschap en vervolgens beeindiging van het lidmaatschap een collega van hetzelfde kantoor aspirant lid te laten worden.  

Waarom zou u lid worden van de NBPB?

 

De NBPB is een beroepsvereniging met ongeveer 500 leden. Wij zijn momenteel de grootste vereniging voor bewindvoerders. Wij zijn een beroepsvereniging voor bewindvoerders, in tegenstelling tot de andere brancheverenigingen kunnen alleen professionele bewindvoerders zich bij ons aansluiten. U mag als bewindvoerder ook budgetbeheer doen, maar ons bestuur is hier geen voorstander van (ook niet voorafgaand aan de bewindvoering). Wij zijn een vereniging voor en door bewindvoerders en willen kennis en ervaring met elkaar delen om het beroep bewindvoerder verder te professionaliseren.

Het NBPB bestuur is vrijwillig en alle bestuursleden hebben een eigen bewindvoerderskantoor. Wij hebben als vereniging dus veel kennis vanuit de praktijk van de bewindvoering in huis. Als een lid een inhoudelijke vraag of een moeilijke casus heeft, dan zullen wij ons best doen de vraag te beantwoorden of een advies met betrekking tot de casus te geven. Natuurlijk doen wij ook ons uiterste best de belangen van onze leden te behartigen bij gesprekken met onder meer het Ministerie van V&J, het LKB CBM, de expertgroep, het LOVCK, relevante projectgroepen, de banken en andere organisaties die van belang zijn voor onze leden. Indien nodig doen wij dit in overleg met de andere brancheverenigingen.

Als volwaardig lid kunt u makkelijker zaken doen met de banken. Zo kunt u bij de meeste (grote) banken gebruik maken van de bewindvoerdersdesk. Daarnaast kunt u als volwaardig lid een basisbankrekening (www.basisbankrekening.nl) openen voor een client die vanwege b.v. fraude geen bankrekening meer kan openen.

Naast de kwaliteitseisen van de rechtbank, heeft de NBPB voor volwaardige leden aanvullende kwaliteitseisen. Meer informatie over deze aanvullende eisen vindt u hier. Eén van de aanvullende eisen is onze scholingseis. Om deze eis (gedeeltelijk) te kunnen behalen bieden wij tegen een gereduceerd tarief scholingsdagen aan. Op deze scholingsdagen komen sprekers die over relevante onderwerpen in bewindvoerdersland of over algemene ondernemersvaardigheden spreken. Daarnaast kunnen leden kosteloos deelnemen aan onze bewindvoerderscafés, deze worden op vier plaatsen in het land gehouden. Eerst wordt er een lezing gegeven over een voor bewindvoerders relevant of actueel onderwerp en daarna is er tijd voor het uitwisselen van ervaringen en het netwerken met collega-bewindvoerders tijdens een drankje.

Bewindvoerders die interesse hebben in het NBPB lidmaatschap kunnen eenmaal ter kennismaking deelnemen aan een bewindvoerderscafé.

Ongetwijfeld hebben wij nog niet alle voordelen van het NBPB lidmaatschap benoemd, maar u krijgt zo een goede indruk. Voor vragen en meer informatie kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met het NBPB secretariaat. Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0229-706111. Het mailadres van het secretariaat is secretariaat@nbpb.nl.

 

Procedure aspirant lidmaatschap

 

Om voor het aspirant lidmaatschap in aanmerking te komen dient u bij ons de volgende documenten aan te leveren:

 • een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en het daarbij behorende reglement van toetreding.
 • een scan van uw VOG (verklaring omtrent gedrag). Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar. De VOG dient aangevraagd te worden voor het eigen bedrijf met de functie bewindvoerder. De VOG dient functieaspect 55 (juridische dienstverlening) of 95 (financiele dienstverlening) te bevatten. Het is ook mogelijk een VOG aan te leveren met de functieaspecten 12, 21, 22, en 53. Dit is dezelfde VOG die u voor de rechtbank nodig hebt.
 • een scan van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief het deel waarop de dekking vermeld staat).
 • de benoemingsbrief/mail van het LKB CBM of van de rechtbank. 
 • bijlage B rapport van feitelijke bevindingen opgemaakt door een accountant die lid is van de NBA. Let op : dit is een bijlage speciaal voor de aanvullende eisen van de NBPB! 
 • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden.
 • Als u in loondienst bent dienen wij deze ingevulde en ondertekende verklaring van uw werkgever te ontvangen.

 

U kunt het aanvraagformulier en de documenten mailen naar aanmelding@nbpb.nl.

Kosten en procedure

 

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per 1 januari 2018 €200,00 per kalenderjaar. Bij de start van het lidmaatschap zijn er  eenmalig €150,00 aan registratiekosten verschuldigd.

Als het secretariaat alle stukken met betrekking tot de aanmelding voor het aspirant lidmaatschap compleet en akkoord bevonden heeft, ontvangt u een factuur voor de registratiekosten en de contributie. Als u deze factuur hebt voldaan, dan wordt uw aanmelding in de eerstvolgende bestuursvergadering (maandelijks) besproken. Binnen twee weken nadat het bestuur akkoord is gegaan met de aanmelding ontvangt u van het secretariaat een bevestiging van het aspirant lidmaatschap. 

 


 

NIEUWS

 • Lees verder19-12-2017

  Kerstvakantie

  Het NBPB secretariaat is gesloten van 25 december t/m 1 januari. Op deze dagen i...

  Lees verder
 • Lees verder07-12-2017

  Uitspraak Deventer

  Belangrijk nieuws voor bewindvoerders. De uitspraak van de ACM over de gemeente ...

  Lees verder