NBPB

 

Het volwaardige lidmaatschap

 

Bij de NBPB maken wij onderscheid tussen aspirant- en volwaardige leden. Volwaardige leden zijn minimaal één boekjaar bewindvoerder en voldoen volledig aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en de aanvullende kwaliteitseisen van de NBPB. Een aspirant lid dient binnen twee jaar na de start van het lidmaatschap zijn of haar lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. Een volwaardig lid dient ieder jaar voor 1 oktober het auditrapport, inclusief de NBPB bijlage, bij de auditcommissie aan te leveren. Als het rapport door de auditcommissie wordt goedgekeurd, wordt het volwaardige lidmaatschap voor een jaar verlengd. Als het rapport wordt afgekeurd wordt het lidmaatschap beëindigd, het is dan voor de bewindvoerder alleen mogelijk terug te keren als volwaardig lid.

Het aspirant- en het volwaardige lidmaatschap kunnen op verzoek van het lid enkel beëindigd worden aan het einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar opgezegd te worden. Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden.

Het is een volwaardig lid toegestaan het NBPB logo te voeren (op website, briefpapier, mails etc.). Het logo kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

 

Voorwaarden volwaardig lidmaatschap

 

​Een aspirant lid, oud-lid of nieuw lid komt in aanmerking voor het volwaardig lidmaatschap wanneer:

 • ​De bewindvoerder minimaal één kalenderjaar draait en dus een volledig boekjaar (kalenderjaar) kan overleggen. Om in 2019 in aanmerking te komen voor het volwaardige lidmaatschap dient de bewindvoerder op of voor 1 januari 2018 benoemd te zijn tot bewindvoerder door LKB CBM.
 • ​Om in 2019 in aanmerking te komen voor het volwaardige lidmaatschap dient de bewindvoerder aan het einde van het boekjaar 2018 (31 december 2018) minimaal vijf bewinden te voeren.
 • De bewindvoerder voldoet aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en aan de aanvullende NBPB kwaliteitseisen.
 • ​De bewindvoerder een auditrapport inclusief bijlage b voor de NBPB én de aanvullende stukken aanlevert bij de NBPB auditcommissie en deze door de auditcommissie wordt goedgekeurd. 

 

Aanvullende NBPB kwaliteitseisen

 

Bijlage A bij het auditrapport is het deel dat wordt opgesteld door de rechtbank. Ook voor de NBPB is deze bijlage belangrijk. De aanvullende NBPB kwaliteitseisen worden echter benoemd in bijlage B. De accountant dient enkele extra werkzaamheden te verrichten voor bijlage B vast te leggen en u dient verschillende aanvullende stukken bij ons aan te leveren.

​De aanvullende NBPB kwaliteitseisen benoemd in bijlage b zijn hieronder benoemd. Een aantal eisen zijn gelijk aan die van de rechtbank.

 • Opleidingsniveau bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken.​ Alle bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken dienen te voldoen aan de opleidingseis. Hier leest u welke opleidingen voor een bewindvoerder voldoen. Hier leest u welke opleidingen voldoen voor een medewerker met dossierinhoudelijke taken
 • Scholingseis voor bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken, 16 studie-uren waarvan minimaal 8 gecertificeerde- en 8 algemene studie-uren per kalenderjaar.Met ingang van het kalenderjaar 2018 is het voor medewerkers met dossierinhoudelijke taken vereist 5 gecertificeerde studie-uren te behalen. Deze medewerkers dienen in het kalenderjaar 2017 nog te voldoen aan de 'oude eis' van minimaal 8 gecertificeerde- en 8 algemene studie-uren per jaar. De gecertificeerde uren kunnen behaald worden door het volgen van een cursus die verdiepend is voor een bewindvoerder. Voor gecertificeerde uren dient de bewindvoerder/medewerker een certificaat te kunnen overleggen. De algemene uren kan de bewindvoerder/medewerker behalen door b.v. bewindvoerderscafés of bijeenkomsten van de gemeente bij te wonen. Om deze uren te verantwoorden dient de bewindvoerder/medewerker een bewijs van deelname te kunnen overleggen. Intervisie, vergaderingen en uren die besteed worden aan het doorlopen van een EVC-procedure tellen niet mee voor de scholings-eis. Uren die besteed worden aan het behalen van een opleiding om aan de opleidingseis voor bewindvoerder te voldoen kunnen wel worden meegeteld.
 • Het gebruiken van bewindvoerderssoftware. De bewindvoerder wordt geadviseerd te werken met bewindvoerdersoftware. Als de bewindvoerder gaat communiceren met KEI is de bewindvoerderssoftware verplicht. Het gaat hier om software waarin gegevens ten behoeve van cliëntendossiers worden opgenomen.
 • Het bewindvoerderskantoor dient minimaal vier dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn.  
 • Waarnemingsovereenkomst aanwezig.​ De bewindvoerder dient een waarnemingsovereenkomst te hebben met een collega-bewindvoerder met een vergelijkbaar aantal dossiers die bij voorkeur werkt met dezelfde software. De NBPB wil weten wie deze bewindvoerder is, hoeveel dossiers deze bewindvoerder voert en welke software gebruikt wordt.
 • Minimale solvabiliteit van 20 % en minimale liquiditeit van 1,0. Het bewindvoerderskantoor dient een minimale solvabiliteit te hebben van 20 procent en een minimale liquiditeit van 1,0.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bewindvoerders. De verzekering dient te voldoen aan de volgende eisen: dekking minimaal € 500.000 per aanspraak , dekking minimaal € 1.000.000 per jaar (bij een maatschap of VOF dient dit bedrag vermenigvuldigd te worden met het aantal maten/vennoten), eigen risico maximaal € 500,00 per aanspraak, onherroepelijke uitloop bij beëindiging verzekering van minimaal 2 jaar, bij het oversluiten van een verzekering naar een andere verzekeraar dient inloop in de nieuwe verzekering meeverzekerd te zijn.
 • Aanvullende eisen dossiervorming. Er is een beschreven werkproces dat aan clienten ter beschikking wordt gesteld, er is een beschreven gedragscode die door wilsbekwame clienten voor gezien wordt getekend en er wordt spontaan (zonder rappel) tijdig en volledig gerapporteerd aan de rechtbank. 
 • Melden familiebewinden. Als de bewindvoerder(s) familie onder bewind heeft/hebben dient hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de NBPB. 
 • Verdeling dossiers. Er dient een verdeling te worden gemaakt in het aantal dossiers, hoeveel dossiers er zijn toegewezen op grond van lichamelijk en/of geestelijke toestand en hoeveel dossiers zijn er toegewezen op graond van verkwisting/problematische schulden.

 

De procedure

 

Om in aanmerking te komen voor het volwaardig lidmaatschap of om het volwaardig lidmaatschap te verlengen dient u voor 1 oktober 2019 uw auditrapport en de bijbehorende stukken van het kalenderjaar 2018 bij de auditcommissie aan te leveren.

Hieronder leest u welke stukken u aan dient te leveren: 

Volwaardige- en aspirant leden

 • Aanbiedingsbrief audit
 • Adviesbrief audit
 • Brief rapport van feitelijke bevindingen
 • Bijlage A, op briefpapier accountant of gewaarmerkt door de accountant.
 • Bijlage B, op briefpapier accountant of gewaarmerkt door de accountant.
 • Jaarrekening of winst- en verliesrekening én balans (een jaarrekening opgemaakt door een accountant of een jaarrekening opgemaakt door een administratiekantoor mét een samenstellingsverklaring van een accountant)
 • Eigen verklaring bewindvoerder
 • Scan polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Scan betalingsbewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering kalenderjaar 2017
 • Meest recente goedkeuring LKB CBM 

 

Aanvullende stukken voor aspirant leden (volwaardige leden dienen deze stukken alleen aan te leveren bij wijzigingen)

 

 • Scan VOG bewindvoerder(s) en medewerker(s) voor aspirant leden of bij wijzigingen
 • Scan ID-bewijs bewindvoerder(s) en medewerker(s) 
 • Scan diploma's bewindvoerder(s) en medewerker(s)
 • Scan uittreksel KvK < 5 jaar

 

Leden dienen voor het aanleveren gebruik te maken van de uploadmogelijkheid op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website. Bewindvoerders die (nog) geen lid zijn kunnen de vereiste documenten samen met het aanmeldingsformulier mailen naar rapport@nbpb.nl. Rapporten van leden die wij per mail ontvangen of rapporten die met de post worden gestuurd, worden niet in behandeling genomen. Vanaf 1 maart 2019 kunt u uw rapport van het kalenderjaar 2018 op de website uploaden.

​Na het uploaden van uw auditrapport krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Als u deze bevestiging niet krijgt, dan zijn de stukken niet goed aangekomen. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met het secretariaat.  

Binnen acht weken na de verzending van uw stukken krijgt u bericht van de auditcommissie m.b.t. de compleetheid en de beoordeling van uw auditrapport. Als de auditcommissie niet alle stukken compleet heeft en u vraagt om het aanleveren van stukken dan dient u deze binnen twee weken aan te leveren. Als de auditcommissie hierna nog steeds niet alle documenten in haar bezit heeft, wordt het rapport niet verder behandeld. Voor volwaardig leden en aspirant leden die twee jaar lid zijn betekent dit dat het lidmaatschap niet kan worden verlengd. Voor aspirant leden die korter dan twee jaar lid zijn betekent dit dat zij pas het volgende jaar weer een auditrapport aan mogen leveren.

Het kan zijn dat de auditcommissie de bijlage b gewijzigd wil zien, een aanvulling wenst van de accountant of aanvullende stukken nodig heeft voor de beoordeling van uw auditrapport. Als u de gevraagde zaken bij de auditcommissie aanlevert wordt uw rapport verder in behandeling genomen. Als het rapport wordt goedgekeurd door de auditcommissie krijgt u een kwaliteitscertificaat ter bevestiging/verlenging van uw volwaardig lidmaatschap. Als het rapport wordt afgekeurd dan kan het volwaardig lidmaatschap niet verlengd worden en wordt het lidmaatschap beëindigd aan het einde van het kalenderjaar. Als het rapport van een aspirant lid die al twee jaar aspirant-lid is wordt afgekeurd, dan wordt het lidmaatschap ook aan het einde van het kalenderjaar beëindigd. Het is voor het lid dan alleen mogelijk in een nieuw kalenderjaar terug te keren als volwaardig lid.

 

Documenten Format NBPB

 

Bijlage b is de bijlage van de NBPB waarin de aanvullende NBPB kwaliteitseisen worden gecontroleerd. Omdat de toelichting in bijlage b dit jaar is uitgebreid, is er geen invulinstructie/protocol meer nodig. 

De stukken die u hieronder vindt zijn de stukken m.b.t. het auditrapport 2018. Aan alle brieven etc. is de NBPB toegevoegd. U bent vrij in uw keuze voor een accountant, maar de accountant dient wel te zijn aangesloten bij de NBA. Uw accountant dient gebruik te maken van de brieven/bijlagen in Word.

Bestanden in Word

Opdrachtbevestiging audit - Format NBPB

Aanbiedingsbrief audit - Format NBPB 

Adviesbrief audit - Format NBPB 

Brief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB 

Bijlage A audit - Format NBPB 

Bijlage B audit - Format NBPB

Samenstellingsverklaring jaarrekening - Format NBPB

Accountantsprotocol besluit kwaliteitseisen CBM 2018 (pdf)

 

 

 

 

NIEUWS

 • Lees verder17-08-2018

  Gemeente Groningen negee

    Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2...

  Lees verder
 • Lees verder11-05-2018

  Reactie LOBCM

  Het LOBCM reageert op de recente (negatieve) media-aandacht voor beschermingsbew...

  Lees verder