NBPB

 

Het volwaardige lidmaatschap

 

Bij de NBPB maken wij onderscheid tussen aspirant- en volwaardige leden. Volwaardige leden zijn minimaal één boekjaar bewindvoerder en voldoen volledig aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en de aanvullende kwaliteitseisen van de NBPB. Een aspirant lid dient binnen twee jaar na de start van het lidmaatschap zijn of haar lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. Een volwaardig lid dient ieder jaar voor 1 oktober het auditrapport, inclusief de NBPB bijlage, bij de auditcommissie aan te leveren. Als het rapport door de auditcommissie wordt goedgekeurd, wordt het volwaardige lidmaatschap voor een jaar verlengd. Als het rapport wordt afgekeurd wordt het lidmaatschap beëindigd, het is dan voor de bewindvoerder alleen mogelijk terug te keren als volwaardig lid.

Het aspirant- en het volwaardige lidmaatschap kunnen op verzoek van het lid enkel beëindigd worden aan het einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar opgezegd te worden. Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden.

Het is een volwaardig lid toegestaan het NBPB logo te voeren (op website, briefpapier, mails etc.). Het logo kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

 

Voorwaarden volwaardig lidmaatschap

 

​Een aspirant lid, oud-lid of nieuw lid komt in aanmerking voor het volwaardig lidmaatschap wanneer:

 • ​De bewindvoerder minimaal één kalenderjaar draait en dus een volledig boekjaar (kalenderjaar) kan overleggen. Om in 2018 in aanmerking te komen voor het volwaardige lidmaatschap dient de bewindvoerder op of voor 1 januari 2017 benoemd te zijn tot bewindvoerder door LKB CBM.
 • ​De bewindvoerder aan het einde van het boekjaar 2017 (31 december 2017) minimaal vijf bewinden voert.
 • De bewindvoerder voldoet aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en aan de aanvullende NBPB kwaliteitseisen.
 • ​De bewindvoerder een auditrapport inclusief de bijlage voor de NBPB en de aanvullende stukken aanlevert bij de NBPB auditcommissie.

 

Aanvullende NBPB kwaliteitseisen

 

Bijlage a bij het auditrapport is het deel dat wordt opgesteld door de rechtbank. Ook voor de NBPB is deze bijlage belangrijk. De aanvullende NBPB kwaliteitseisen worden echter benoemd in bijlage b. De accountant dient enkele extra werkzaamheden te verrichten voor bijlage b en dient de bijlage conform onze voorwaarden in te vullen.

​De aanvullende NBPB kwaliteitseisen benoemd in bijlage b zijn hieronder benoemd. Een aantal eisen zijn gelijk aan die van de rechtbank.

 • Opleidingsniveau bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken.​ Alle bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken dienen te voldoen aan de opleidingseis. Opleidingen die voldoen zijn: MBO 4 sociale zekerheid, SJD. HBO alle richtingen. MEAO, HAVO en VWO als vooropleiding worden door de rechtbank ook goedgekeurd.
 • Scholingseis voor bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken, 16 studie-uren waarvan 8 gecertificeerde- en 8 algemene uren per kalenderjaar. De gecertificeerde uren kunnen behaald worden door het volgen van een cursus die verdiepend is voor een bewindvoerder. Voor gecertificeerde uren dient de bewindvoerder/medewerker een certificaat te kunnen overleggen. De algemene uren kan de bewindvoerder/medewerker behalen door b.v. bewindvoerderscafés of bijeenkomsten van de gemeente bij te wonen. Om deze uren te verantwoorden dient de bewindvoerder/medewerker een bewijs van deelname te kunnen overleggen. Intervisie, vergaderingen en uren die besteed worden aan het doorlopen van een EVC-procedure tellen niet mee voor de scholings-eis. Uren die besteed worden aan het behalen van een opleiding om aan de opleidingseis voor bewindvoerder te voldoen kunnen ook worden meegeteld.
 • Het gebruiken van bewindvoerderssoftware. Het bewindvoerderskantoor moet verplicht werken met bewindvoerderssoftware. Het gaat hier om software waarin gegevens ten behoeve van cliëntendossiers worden opgenomen.
 • Het bewindvoerderskantoor dient minimaal vier dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn.  
 • Waarnemingsovereenkomst aanwezig.​ De bewindvoerder dient een waarnemingsovereenkomst te hebben met een collega-bewindvoerder met een vergelijkbaar aantal dossiers die bij voorkeur werkt met dezelfde software. De NBPB wil weten wie deze bewindvoerder is, hoeveel dossiers deze bewindvoerder voert en welke software gebruikt wordt.
 • Minimale solvabiliteit van 20 %. Het bewindvoerderskantoor dient een minimale solvabiliteit te hebben van 20 procent. De liquditeit dient ook in bijlage b benoemd te worden, maar hier is geen minimale eis voor.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bewindvoerders. De verzekering dient te voldoen aan de eisen van het LKB CBM: dekking minimaal € 500.000 per aanspraak, dekking minimaal € 1.000.000 per jaar, eigen risico maximaal € 500,00 per aanspraak, onherroepelijke uitloop bij beëindiging verzekering van minimaal 2 jaar, inloop van minimaal 2 jaar (met uitzondering van starters).

 

De procedure

 

Om in aanmerking te komen voor het volwaardig lidmaatschap of het volwaardig lidmaatschap te verlengen dient u voor 1 oktober 2018 uw  auditrapport boekjaar 2017 (inclusief bijlage b) met alle vereiste documenten bij de auditcommissie aan te leveren. Leden kunnen hiervoor gebruik maken van de uploadmogelijkheid op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website. Bewindvoerders die (nog) geen lid zijn kunnen de vereiste documenten samen met het aanmeldingsformulier mailen naar rapport@nbpb.nl. Rapporten van leden die wij per mail ontvangen of rapporten die met de post worden gestuurd, worden niet in behandeling genomen. Vanaf 1 maart 2018 kunt u uw rapport van het boekjaar 2017 op de website uploaden.

​Na het uploaden van uw rapport krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Als u deze bevestiging niet krijgt, dan zijn de stukken niet goed aangekomen. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met het secretariaat.  

Binnen acht weken na de verzending van uw stukken krijgt u bericht van de auditcommissie m.b.t. de compleetheid en de beoordeling van uw rapport. Als de auditcommissie alle stukken niet compleet heeft en u vraagt om het aanleveren van stukken dan dient u deze binnen twee weken aan te leveren. Als de auditcommissie hierna nog steeds niet alle documenten in haar bezit heeft, wordt het rapport niet verder behandeld. Voor volwaardig leden en aspirant leden die twee jaar lid zijn betekent dit dat het lidmaatschap niet kan worden verlengd. Voor aspirant leden die korter dan twee jaar lid zijn betekent dit dat zij pas het volgende jaar weer een rapport aan mogen leveren.

Het kan zijn dat de auditcommissie de bijlage b gewijzigd wil zien, een aanvulling wenst van de accountant of aanvullende stukken nodig heeft voor de beoordeling van uw rapport. Als u de gevraagde zaken bij de auditcommissie aanlevert wordt uw rapport verder in behandeling genomen. Als het rapport wordt goedgekeurd door de auditcommissie krijgt u een kwaliteitscertificaat ter bevestiging/verlenging van uw volwaardig lidmaatschap. Als het rapport wordt afgekeurd dan kan het volwaardig lidmaatschap niet verlengd worden en wordt het lidmaatschap beëindigd aan het einde van het kalenderjaar. Als het rapport van een aspirant lid die al twee jaar aspirant-lid is wordt afgekeurd, dan wordt het lidmaatschap ook aan het einde van het kalenderjaar beëindigd. Het is voor het lid dan alleen mogelijk in een nieuw kalenderjaar terug te keren als volwaardig lid.

 

Stukken rapport van feitelijke bevindingen

 

In deze invulinstructie leest u hoe uw accountant bijlage b in moet vullen. De stukken die u hieronder vindt zijn de stukken m.b.t. het auditrapport 2016. Aan alle brieven etc. is de NBPB toegevoegd. U bent vrij in uw keuze voor een accountant. De accountant dient te zijn aangesloten bij de NBA. Uw accountant kan gebruik maken van de brieven/bijlagen in Word.

Wij verzoeken u uw accountant te wijzen op de invulinstructie en documenten m.b.t. het auditrapport boekjaar 2017.

 

De documenten en invulinstructie m.b.t. het format 2017 worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. 

​Invulinstructie bijlage b - Format NBPB (PDF)

Opdrachtbevestiging accountant - Format NBPB (PDF)

​Opdrachtbevestiging accountant - Format NBPB (Word)

Aanbiedingsbrief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (PDF)

Aanbiedingsbrief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (Word)

Adviesbrief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (PDF)

​Adviesbrief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (Word)

Brief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (PDF)

​Brief rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (Word

Bijlage A rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (PDF)

​Bijlage A rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (Word)

Bijlage B rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (PDF)

​Bijlage B rapport van feitelijke bevindingen - Format NBPB (Word)

NBA Protocol CBM 2016 (PDF)

 

 

 

 

 

NIEUWS

 • Lees verder19-12-2017

  Kerstvakantie

  Het NBPB secretariaat is gesloten van 25 december t/m 1 januari. Op deze dagen i...

  Lees verder
 • Lees verder07-12-2017

  Uitspraak Deventer

  Belangrijk nieuws voor bewindvoerders. De uitspraak van de ACM over de gemeente ...

  Lees verder