skip to Main Content

Het aspirant lidmaatschap

Bij de NBPB maken wij onderscheid tussen aspirant- en volwaardige leden. Aspirant leden zijn (vaak) beginnende bewindvoerders die wel benoemd zijn door de rechtbank, maar waarvan wij nog niet hebben gecontroleerd of zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en onze aanvullende kwaliteitseisen.

Een aspirant lid dient het streven te hebben volwaardig lid te worden en dient hierom binnen twee jaar na de start van het lidmaatschap zijn of haar lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. Als dit niet lukt binnen twee jaar, dan wordt het aspirant lidmaatschap beëindigd. Het is daarna voor de desbetreffende bewindvoerder alleen mogelijk als volwaardig lid terug te keren. Een volwaardig lid is verplicht elk jaar vóór 1 oktober de stukken met betrekking tot het auditrapport bij de vereniging aan te leveren. Klik hier als u meer wilt lezen over de voordelen die u hebt als (volwaardig) NBPB lid.

Het is een aspirant lid niet toegestaan het NBPB logo te voeren (op website, briefpapier, mails etc.). Dit recht is alleen voorbehouden aan volwaardige leden. Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden. Het is echter niet toegestaan na twee jaar aspirant lidmaatschap en vervolgens beëindiging van het lidmaatschap een collega van hetzelfde kantoor aspirant lid te laten worden.

Doelstelling NBPB

Procedure aspirant lidmaatschap

Om voor het aspirant lidmaatschap in aanmerking te komen dient u bij ons de volgende documenten aan te leveren:

  • een ingevuld en ondertekend  Aanmeldingsformulier
  • de benoemingsbrief/mail van het LKB CBM of van de rechtbank.

Het is mogelijk dat wij u ook vragen de onderstaande stukken aan te leveren. Deze hoeft u voordat wij ernaar vragen nog niet klaar hebben liggen. U hoeft bijlage b vooralsnog niet door uw accountant op te laten maken.  Dit is vooruitlopend op de -naar verwachting- positieve stemming in onze ALV over het bestuursbesluit m.b.t. het loslaten van de aanvullende kwaliteitseisen en auditcontrole. 

  • een scan van uw VOG (verklaring omtrent gedrag). Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar. De VOG dient aangevraagd te worden voor het eigen bedrijf met de functie bewindvoerder. De VOG dient functieaspect 55 (juridische dienstverlening) of 95 (financiele dienstverlening) te bevatten. Het is ook mogelijk een VOG aan te leveren met de functieaspecten 12, 21, 22, 43, 53 en 85. Dit is dezelfde VOG die u voor de rechtbank nodig hebt.
  • een scan van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief het deel waarop de dekking vermeld staat).
  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden.
  • Als u in loondienst bent dienen wij deze ingevulde en ondertekende verklaring werkgever te ontvangen.

* met de ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u tevens kennis te hebben genomen van het Reglement van toetreding en de  Beroepscode en verklaart u hiernaar te handelen. Daarnaast verklaart u te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals benoemd in het reglement van toetreding. Ook verklaart u familie bewinden te melden bij het NBPB bestuur.

U kunt het aanvraagformulier en de documenten mailen naar aanmelding@nbpb.nl.

Visie NBPB

Kosten en procedure

Bij de start van het lidmaatschap zijn er eenmalig € 150,00 aan registratiekosten verschuldigd. Het lidmaatschap is persoonlijk, maar er wordt een korting toegepast bij meerdere leden van één kantoor. De contributie voor het eerste lid van een kantoor bedraagt € 275,00 per kalenderjaar. Elk volgende lid van een kantoor ontvangt een korting van € 100,00 en betaalt dus € 175,00 per kalenderjaar.

Als het secretariaat alle stukken met betrekking tot de aanmelding voor het aspirant lidmaatschap compleet en akkoord bevonden heeft, ontvangt u een factuur voor de registratiekosten en de contributie. Als u deze factuur heeft voldaan, dan wordt uw aanmelding in de eerstvolgende bestuursvergadering (iedere tweede woensdag van de maand) besproken. Zo spoedig mogelijk nadat het bestuur akkoord is gegaan met de aanmelding ontvangt u van het secretariaat een bevestiging van het aspirant lidmaatschap.

Beroepscode NBPB