skip to Main Content

LET OP:  De wijze van auditeren door de NBPB gaat veranderen. Voor de audit over 2021 dienen de volgende stukken te worden aangeleverd:
– een ingevulde bijlage C
– de meest recente goedkeuring van het Landelijk Kwaliteitsbureau.
Bovenstaande is vooruitlopend op de -naar verwachting- positieve stemming in onze Algemene Ledenvergadering. Na de ALV zullen we deze pagina actualiseren. 

Onze aanvullende kwaliteitseisen

Onze volwaardige leden voldoen aan de eisen van de Rechtbank én aan onze aanvullende kwaliteitseisen.  De accountant die de audit van de bewindvoerder uitvoert controleert of de bewindvoerder voldoet aan deze (aanvullende) kwaliteitseisen. De NBPB heeft geen poule van accountants, dus de bewindvoerder is vrij in de keuze voor een accountant. De accountant dient echter wel lid te zijn van de NBA.

Bijlage A bij het auditrapport is het deel dat wordt opgesteld voor de rechtbank. Ook voor de NBPB is deze bijlage belangrijk. De aanvullende NBPB kwaliteitseisen zijn echter opgenomen in bijlage B. De accountant dient enkele extra werkzaamheden te verrichten en deze in bijlage B vast te leggen. Voor het aanvragen of verlengen van het volwaardige lidmaatschap levert de bewindvoerder de complete audit samen met verschillende aanvullende stukken vóór 1 oktober bij de NBPB aan.

Gelijktijdig met de audit en de bijbehorende stukken dient het lid de door hem of haar ingevulde bijlage C aan te leveren. De totaalcijfers uit alle bijlagen C die door de leden zijn aangeleverd worden door de vereniging gebruikt voor het behartigen van de belangen van onze leden in gesprekken met bijvoorbeeld stakeholders, ketenpartners en de media. We maken alleen gebruik van totaalcijfers en beoordelen of delen geen cijfers op kantoorniveau.

​De aanvullende NBPB kwaliteitseisen die in bijlage B benoemd worden vindt u hieronder. Een aantal eisen zijn gelijk aan die van de rechtbank.

  • Dossiervorming. Er dient een beschreven werkproces aan uw cliënten ter beschikking te worden gesteld. Er is een geschreven gedragscode (document met regels en afspraken tussen bewindvoerder en cliënt) aanwezig welke door wilsbekwame cliënten voor gezien wordt getekend. Er wordt spontaan, tijdig en volledig gerapporteerd aan de rechtbank.
  • Opleidingsniveau bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken.​ Alle bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken verbonden aan het kantoor dienen te voldoen aan de opleidingseis. Hier leest u welke opleidingen voor een bewindvoerder voldoen. Hier leest u welke opleidingen voldoen voor een medewerker met dossierinhoudelijke taken.
  • Scholingseis voor bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken. Alle bewindvoerders verbonden aan het kantoor dienen 16 studie-uren per kalenderjaar te behalen waarvan minimaal 8 gecertificeerde studie-uren.​ Alle medewerkers met dossierinhoudelijke taken verbonden aan het kantoor dienen 5 gecertificeerde studie-uren per kalenderjaar te behalen. Voor het jaar 2021 zijn de scholingseisen gewijzigd! Bewindvoerders dienen 12 studie-uren te behalen waarvan er minimaal 8 gecertificeerd zijn. Medewerkers met dossierinhoudelijke taken dienen 5 gecertificeerde uren te behalen. De gecertificeerde uren kunnen behaald worden door het volgen van een cursus die verdiepend is voor een bewindvoerder. Voor gecertificeerde uren dient de bewindvoerder/medewerker een certificaat te kunnen overleggen. De algemene uren kan de bewindvoerder/medewerker behalen door b.v. bewindvoerderscafés of bijeenkomsten van de gemeente bij te wonen. Om deze uren te verantwoorden dient de bewindvoerder/medewerker een bewijs van deelname te kunnen overleggen. Vergaderingen en uren die besteed worden aan het doorlopen van een EVC-procedure tellen niet mee voor de scholingseis. Uren die besteed worden aan het behalen van een opleiding om aan de opleidingseis voor bewindvoerder te voldoen kunnen wel worden meegeteld. Intervisie levert onder voorwaarden algemene studie-uren op. Met het NBPB-formulier-intervisie kunt u deze uren verantwoorden.
  • Het gebruiken van bewindvoerderssoftware. De bewindvoerder wordt geadviseerd te werken met bewindvoerderssoftware. Als de bewindvoerder gaat communiceren met KEI is de bewindvoerderssoftware verplicht. Het gaat hier om software waarin gegevens ten behoeve van cliëntendossiers worden opgenomen.
  • Het bewindvoerderskantoor dient minimaal vier dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn.
  • Waarnemingsovereenkomst aanwezig.​ De bewindvoerder dient een waarnemingsovereenkomst te hebben met een collega-bewindvoerder met een vergelijkbaar aantal dossiers die bij voorkeur werkt met dezelfde software. De NBPB wil weten wie deze bewindvoerder is, of deze bewindvoerder benoemd is, hoeveel dossiers deze bewindvoerder voert en welke software gebruikt wordt. Leden kunnen gebruik maken van onze invulbare standaard waarnemingsovereenkomst CBM die door de Juridische Commissie is opgesteld.
  • Minimale solvabiliteit en liquiditeit. Het bewindvoerderskantoor dient een minimale solvabiliteit te hebben van 20 procent en een minimale liquiditeit van 1,0.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bewindvoerders. De verzekering dient te voldoen aan de volgende eisen: dekking minimaal € 500.000 per aanspraak , dekking minimaal € 1.000.000 per jaar (bij een maatschap of VOF dient dit bedrag vermenigvuldigd te worden met het aantal maten/vennoten), eigen risico maximaal € 500,00 per aanspraak, bij het oversluiten van een verzekering naar een andere verzekeraar dient inloop in de nieuwe verzekering meeverzekerd te zijn, onherroepelijke uitloop bij beëindiging verzekering van minimaal 2 jaar. De uitloop mag geen aanbod of uitsluitsel bevatten, er mag dus geen sprake zijn van een premiebetaling bij het beëindigen van de verzekering om zo alsnog de uitloop te verzekeren. In geval van een eventueel faillissement of overlijden bestaat de kans dat de aanvullende premie niet betaald kan/zal worden met als gevolg dat er geen uitloop verzekerd is.
  • Melden familiebewinden. Als de bewindvoerder(s) familie onder bewind heeft/hebben dient dit gemeld te worden aan de NBPB.
  • Verdeling dossiers. Er dient een verdeling te worden gemaakt in het aantal dossiers, hoeveel dossiers er toegewezen zijn op grond van lichamelijk en/of geestelijke toestand en hoeveel dossiers er toegewezen zijn op grond van verkwisting/problematische schulden.

 

Documenten