skip to Main Content

Artikel 1 – Beroepscode

 1. De vereniging kent een beroepscode. Alle leden zijn gehouden naar de inhoud en geest van deze code te handelen bij de uitoefening van hun beroep.
 2. De beroepscode wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
 3. Het bestuur is belast met de handhaving van de beroepscode.
 4. Klachten tegen een lid met betrekking tot het niet naleven van de beroepscode dienen te worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur zal – na onderzoek van de klacht en het toekennen van het recht van hoor en wederhoor – een uitspraak doen.
 5. Een lid is verplicht aan het onderzoek van het bestuur mee te werken. Door te verschijnen indien daartoe door het bestuur te zijn opgeroepen. En door alle door het bestuur gewenste informatie te verstrekken voor zover deze informatie redelijkerwijs kan bijdragen aan de behandeling van de klacht. Bij niet- of onvoldoende meewerken van het lid kan het bestuur besluiten het lid te royeren.
 6. Na het onderzoek spreekt het bestuur een oordeel uit over het al- dan niet geschonden zijn van de beroepscode.
 7. Als naar het oordeel van het bestuur de beroepscode geschonden is, dan zal het bestuur een passende sanctie toepassen. Dat kan een waarschuwing zijn met behoud van het lidmaatschap of het besluit om het lid te royeren.

Artikel 2 – Lidmaatschap

 1. De leden voldoen aan de eisen van de rechtbank.​
 2. Kandidaten voor het lidmaatschap dienen zich aan te melden bij het secretariaat. Hiertoe dienen zij per mail het aanmeldingsformulier en de goedkeuring van het LKB CBM aan te leveren. Op het aanmeldingsformulier geeft de kandidaat tevens aan kennis te hebben genomen van de beroepscode en het reglement van toetreden.
 3. Na het voldoen van de factuur voor de registratiekosten en de contributie bekijkt het bestuur of het aangemelde lid voldoet aan de gestelde criteria. Bij toelating ontvangt de kandidaat van het secretariaat een bevestiging van het lidmaatschap.
 4. Indien het bestuur besluit iemand niet toe te laten, is het bestuur verplicht dit in een aangetekend schrijven met opgave van redenen aan de kandidaat mee te delen en hem/haar in kennis te stellen van de hiervoor in de statuten benoemde beroepsmogelijkheid in de algemene ledenvergadering.
 5. Leden zijn voor de verlenging van hun lidmaatschap verplicht ieder jaar de meest recente goedkeuring van het LKB CBM en een ingevulde bijlage C aan te leveren. De cijfers voor de bijlage C zullen door middel van een enqête worden opgevraagd bij de leden.
 6. Leden zijn gerechtigd het logo van de beroepsvereniging te voeren op hun briefpapier, reclamemateriaal en hun websites.
 7. Het bestuur is gerechtigd bij klachten over het lid dan wel zijn/haar personeel, het recht op het voeren van het logo op te schorten of te ontnemen.
 8. Het secretariaat houdt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle geregistreerde leden zijn opgenomen. Leden zijn verplicht eventuele (adres)wijzigingen aan het secretariaat door te geven. Naamswijzigingen van het kantoor worden alleen verwerkt na aanlevering van een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop de wijziging vermeld staat.

Artikel 3 – Voorwaarden en kwaliteitseisen

Het lid is werkzaam in een professionele organisatie die zich bezighoudt met beschermingsbewind zoals omschreven in artikel 1: 431 BW waarbij sprake is van:

 1. Inschrijving in de Kamer van Koophandel.
 2. Geen vermenging van cliëntgelden en ondernemingsgelden.
 3. Afsluiten en instandhouding van beroepsaansprakelijkheidsverzekering (met dekking voor alle medewerkers, zodat de belangen van de cliënten te allen tijde verzekerd zijn.
 4. Beschreven uniform werkproces dat ook aan de cliënt ter hand wordt gesteld.
 5. Telefonische bereikbaarheid gedurende kantooruren of een openbaar kenbaar gemaakt deel daarvan.
 6. Tijdige verslaglegging (rekening en verantwoording) aan de rechtbank.
 7. Aanwezigheid van een verklaring omtrent gedrag (voor alle medewerkers).
 8. Gewaarborgde continuïteit voor de cliënten middels waarneming.
 9. Ethiek.
 10. Bescherming privacygevoelige gegevens (WBP) www.cbpweb.nl.
 11. Geen contact tussen bewindvoerders/medewerkers en cliënten in de privésfeer.
 12. Beschreven en aan cliënten ter kennis gebrachte klachtenprocedure.
 13. Niet aanvaarden van schenkingen, erfstellingen of legaten van de zijde van cliënten en hun naaste familie.
 14. Toezicht op de kwaliteit.

Artikel 4 – Kosten lidmaatschap

 1. De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.
 2. Leden krijgen jaarlijks een factuur die binnen de betaaltermijn betaald dient te worden.
 3. De contributie wordt geïnd per kalenderjaar.
 4. Bij de start van het lidmaatschap is er eenmalig een bedrag aan registratiekosten verschuldigd. Ook dit bedrag wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 5 – Beëindiging lidmaatschap

 1. Het bestuur van de NBPB is gerechtigd het lidmaatschap van een lid te beëindigen indien er sprake is van wanbetaling of royement als bewindvoerder. Als er een andere reden is voor de beëindiging van het lidmaatschap dan wordt deze besproken in de bestuursvergadering.
 2. Als het lidmaatschap door de NBPB wordt beëindigd, ontvangt het lid hiervan een bevestiging per e-mail. Deze e-mail wordt gestuurd naar het bij het secretariaat bekende e-mail adres van het lid.
 3. Indien een lid het lidmaatschap wenst te beëindigen dient hij of zij per e-mail of post het lidmaatschap op te zeggen. Deze opzegging dient minimaal vier weken voor het einde van het kalenderjaar (31 december) door het secretariaat te zijn ontvangen. De opzegging is pas definitief als deze door het secretariaat is bevestigd. Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden.