skip to Main Content

Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (hierna: “NBPB” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Wie is de NBPB en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

De NBPB is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (1689 AG) Zwaag en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37120728. Telefonisch kunt u ons bereiken via 0229-706111 en per e-mail via secretariaat@nbpb.nl.

De NBPB richt zich op professionele bewindvoerders en teneinde de specifieke kennis en vaardigheden van de dienstverlening voor bewindvoerders op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen en te houden en het beroep van bewindvoerder verder te professionaliseren.

Dit privacybeleid is van toepassing op:

  • leden/relaties van de NBPB;
  • potentiële leden/relaties met wie de NBPB contact heeft gelegd, wil leggen of heeft gehad;
  • bezoekers van de website van de NBPB;
  • ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van de NBPB;
  • alle andere personen die contact opnemen met de NBPB of van wie de NBPB persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van de NBPB).

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de NBPB?

Op onze website kunt u algemene informatie krijgen over bewindvoering en kunt u bekijken op welke wijze wij bewindvoerders en aspirant bewindvoerders ondersteunen en op welke wijze u lid kunt worden. Van volwaardige leden wordt op de website de volgende gegevens van de leden vermeld:

Uw bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode/plaats, provincie, telefoonnummer, e-mailadres, website

Uw persoonlijke gegevens: naam, voorletters

Verder verwerken wij intern nog de volgende gegevens. Deze worden niet vermeld op de website.

Uw bedrijfsgegevens: kvk- nummer

Uw persoonlijke gegevens: geboortedatum, adres, postcode/plaats, mobiel nummer, e-mailadres

Betaalgegevens: IBAN en tenaamstelling

Persoonsgegevens door u verstrekt: contactgegevens en andere persoonsgegevens, ingevuld op bijvoorbeeld visitekaartjes, contactformulieren of andere (web)formulieren dan wel verstrekt via de e-mail of social media (zoals LinkedIn); contactgegevens verstrekt tijdens (telefoon)gesprekken, events, cursussen, seminars etc.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen: persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media, zoals Facebook en LinkedIn; persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster; persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Tevens kunt u zien op welke wijze u zich kunt aanmelden als lid van onze vereniging. Uiteraard kunt zich als aspirant bewindvoerder via de e-mail aanmelden. Wanneer u zich aanmeldt voor een (aspirant)lidmaatschap vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode/plaats, provincie, telefoonnummer, e-mailadres, website

Persoonlijke gegevens: naam, voornamen, geboortedatum, adres, postcode/plaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;

  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de NBPB. Onder andere om u informatie toe te zenden omtrent onze diensten, om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
  • U heeft toestemming gegeven. Onder andere om informatie over u te verstrekken aan derden of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van de NBPB willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar secretariaat@nbpb.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) de NBPB. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan een (aspirant) lid. De werknemers van de NBPB zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien de NBPB daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

4. Hoelang bewaart de NBPB persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij de NBPB verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert de NBPB de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Van der Laan in Zwaag, Exact online, KPN (PKIO certificaat) en Retsoft (archief).

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn onze computers en andere devices (zoals laptops, tablets en mobiele telefoons), alsmede onze website (https), afdoende beschermd en hanteren wij een professioneel systeem van Microsoft, een en ander met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende medewerker ingezien worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via secretariaat@nbpb.nl.

7. Cookies

Via deze website kan de NBPB gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van functionaliteiten van deze website of andere sites die u bezoekt.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar secretariaat@nbpb.nl. De NBPB zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat de NBPB uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. De NBPB zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien de NBPB uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar secretariaat@nbpb.nl.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Disclaimer, vragen en feedback

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van de NBPB verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. De NBPB heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door de NBPB worden verwerkt. De NBPB accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@nbpb.nl of een brief sturen naar de NBPB, Postbus 574, 1620 AN Hoorn.