skip to Main Content

Rechter ontslaat BAD als bewindvoerder

De kantonrechter in Almelo heeft Budget Adviesbureau Deventer (BAD) ontslagen als bewindvoerder van ruim 400 mensen, voornamelijk uit Deventer. De (gemeentelijke) bewindvoerder uit Deventer maakte veel fouten, waardoor de belangen van een kwetsbare groep mensen in het gedrang kwamen. De kantonrechter heeft geen vertrouwen meer in BAD als bewindvoerder en ontslaat haar in alle zaken. De ruim 400 cliënten krijgen een vervangende (professionele) bewindvoerder.

Gemeente als bewindvoerder

Het LOBCM is al jaren bezig met de strijd tegen gemeenten die bewindvoering zelf uit willen voeren. Gemeenten denken soms dat het zelf uitvoeren van bewind goedkoper is en een hogere uitstroom oplevert. Het tegendeel blijkt echter waar; het in eigen hand nemen van de bewindvoering door gemeenten is tot nu toe allesbehalve een succesverhaal. Belangenverstrengeling ligt op de loer wanneer beschermingsbewind en schuldhulpverlening beide worden uitgevoerd door dezelfde gemeente. Daarnaast lijkt het zelf uitvoeren van bewind geen kostenbesparing -maar eerder een kostenpost- op te leveren. Beschermingsbewind is niet iets dat je er even bij kan doen. De vele fouten gemaakt door de gemeentelijke bewindvoerder bevestigen het belang van de professionele en onafhankelijke bewindvoerder. Deze professionele bewindvoerder beschikt over veel kennis, ruime ervaring en hart voor het vak en in het bijzonder de cliënt. De Rechtbank geeft een belangrijk signaal af door BAD uit alle bewinden te ontslaan en de bewinden te verdelen over de professionele bewindvoerders die jarenlang tegen de gemeente hebben gestreden. Wij wensen de betrokken bewindvoerders veel succes met het overnemen van de dossiers en zijn blij dat hiermee voor de cliënten een goede oplossing is gekomen. Het gaat er namelijk niet om hoe bewindvoering zo goedkoop mogelijk kan, maar om onze kwetsbare doelgroep de beste kwaliteit te bieden voor de -onder druk staande vergoeding- die hier tegenover staat.

Essentie van de uitspraak

“Alle geconstateerde tekortkomingen en fouten geven een beeld van zeer onzorgvuldig beheer van financiën door BAD. De belangen van rechthebbenden, die al in een zeer kwetsbare positie waren, zijn hierdoor ernstig in het gedrang gekomen. Daarbij heeft BAD ook verkeerde afwegingen en keuzes gemaakt in het kader van die belangenbehartiging waartoe zij was gehouden. Illustratief is daarin de keuze om een rechthebbende niet te begeleiden richting een dwangakkoord of WSNP, maar een minnelijke regeling met een saneringskrediet te laten doorlopen, terwijl de in die regeling betrokken fraudevordering van de gemeente Deventer, na doorlopen van de regeling (en uitkering conform die regeling aan de gemeente Deventer), nog volledig op rechthebbende wordt verhaald. Van een bewindvoerder mag worden verwacht dat hierin andere keuzes zouden zijn gemaakt of dat voor de belangen van rechthebbende zou zijn opgekomen. Hetzelfde geldt voor de kwestie waarin – om onbegrijpelijke redenen – leenbijstand van de gemeente Deventer niet wordt betrokken in de minnelijke saneringsregeling.”

Lees hier de 18 pagina’s tellende uitspraak van het ontslag van BAD.

Samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten

Gemeenten en bewindvoerders moeten elkaar niet tegenwerken. Een goede samenwerking is juist essentieel, zodat de kwetsbare doelgroep waar wij mee te maken hebben de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgt. Voorbeelden hiervan zijn goede werkafspraken over het aanvragen van bijzondere bijstand, het inrichten van een adequate schuldhulpverlening, gezamenlijke projecten gericht op vroegsignalering en de bevordering van uitstroom bij cliënten (als dit mogelijk is). Het LOBCM heeft daarom een modelconvenant opgesteld dat kan worden gebruikt door gemeenten die de samenwerking met bewindvoerders in de regio in een convenant vast willen leggen.