skip to Main Content

Standpunt NBPB | Vastgestelde tarieven bewindvoering

Op social media wordt gediscussieerd over onze uitspraak dat er niet afgeweken mag worden van de vastgestelde tarieven voor bewindvoering. In dit bericht geven wij een toelichting op onze uitspraak.

Professionele bewindvoerder
Iemand die drie of meer bewinden heeft is een professionele bewindvoerder (BW 1: 435 lid 7). Een professionele bewindvoerder moet – terecht – voldoen aan allerlei eisen die beschreven zijn in het Burgerlijk Wetboek, de Kwaliteitseisen CBM, de aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK&T en de Regeling beloning CBM. Deze eisen gelden ook voor gemeenten en kredietbanken die drie of meer bewinden uitvoeren.

Ons standpunt over vastgestelde tarieven
Het huidige tarief voor bewindvoerders is marginaal ten opzichte van de verantwoordelijkheden van de bewindvoerder, de uitbreiding van de werkzaamheden die op het bordje van de bewindvoerder komen en het toenemende aantal casussen met een complexe problematiek. Het naar boven aanpassen van het tarief staat binnen de branche hoog op de agenda. De beloning – zoals vastgelegd in de regeling beloning CBM – is bindend.  Het uitgangspunt hierbij is dat bewindvoerders adequaat worden beloond voor de uitoefening van hun taak.  Wij zijn van mening dat er gehandhaafd moet worden op het juist in rekening brengen van de vastgestelde tarieven.

Uitzonderlijke omstandigheden
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan – door de kantonrechter – van het forfaitaire tarief worden afgeweken. Dit biedt de bewindvoerder geen ruimte zonder machtiging een lager bedrag af te spreken of in rekening te brengen.

Continuïteit bewindvoerderskantoor
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft niet voor niets een goede beloning als aandachtspunt benoemd in haar aanbevelingen aan de minister. Het in rekening brengen van een lager tarief staat een gezonde bedrijfsvoering in de weg. Hierdoor kan de continuïteit van het bewindvoerderskantoor worden bedreigd en kunnen de – veelal kwetsbare – cliënten de dupe worden.

 

Aanvullende toelichting | Regeling Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (CBM)
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2014 de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (CBM) vastgesteld. Hiermee werd invulling gegeven aan de wettelijke beloning zoals genoemd in artikel 410:2 BW. Vóór de regeling beloning was deze in de LOVCK richtlijnen vastgelegd. Het bezwaar tegen het opnemen van de tarieven in de aanbevelingen was dat ze voor individuele kantonrechters niet bindend waren. Met de regeling beloning CBM zijn eenduidige en bindende regels vastgesteld. Het uitgangspunt is dat de curator, bewindvoerder en mentor adequaat worden beloond voor de uitoefening van hun taak. In de toelichting op de regeling beloning CBM (1. Algemeen) staat dat de kantonrechter alleen in uitzonderlijke omstandigheden de beloning van de vertegenwoordiger op een andere wijze mag vaststellen.

Aanvullende toelichting | Besluit kwaliteitseisen CBM
Dit besluit kent de plicht een administratie te voeren (Artikel 10). Reden hiervoor is dat de curator financieel gezond moet zijn voor het goed vervullen van het curatorschap. (Nota van toelichting, Artikel 10, blz. 26). Waar curator staat wordt ook de bewindvoerder bedoeld. De jaarrekening of samenstellingsverklaring die de bewindvoerder bij het LKB in moet dienen dient ook aan bepaalde voorwaarden m.b.t. de continuïteit van de bedrijfsvoering te voldoen. Zoals onder meer een uit de balans blijkende solvabiliteit en liquiditeit.